შპს გეგმა - ხარჯთაღრიცხვა, ფორმა 2, კონსტრუქცია, არქიტექტურა

- ხარჯთაღრიცხვა -
  • სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. (1. ხარჯთაღრიცხვის შედგენა დეფექტური აქტის მიხედვით; 2. სპეციფიკაციის მიხედვით მოცულობათა უწყისის შედგენა და შესაბამისი ხარჯთაღრიცხვის მომზადება რესურსული მოთოდით;).

  • სატენდერო ხარჯთაღრიცხვის განფასება და სხვა შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადება ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად.

  • სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში, თავდაპირველი ხარჯთაღრიცხვისგან განსხვავებული სამუშაოს განფასება (ახალი პოზიცია).

  • ფასწარმოქმნის ადეკვატურობისათვის ხარჯთაღრიცხვის რესურსული მეთოდით ჩაშლა.