შპს გეგმა - ხარჯთაღრიცხვა, ფორმა 2, კონსტრუქცია, არქიტექტურა

- ფორმა 2 -
  • ფორმა 2-ის შედგენა საბოლოო ან ეტაპობრივი შესრულების შემთხვევაში. (საჭიროების შემთხვევაში: ობიექტის დეტალური აზომვა ფორმა 2-ის შესადგენად).

  • ხარჯთაღრიცხვის ცვლილებისათვის ობიექტის დეტალური აზომვა და შესაბამისი კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვის მომზადება (თანხის მაქსიმალურად ასათვისებლად).

  • ფორმა 2-ის შედგენა მასალების ჩამოსაწერად და ქონების შესაფასებლად. (მაგ: აშენებული ობიექტის აზომვა და შემდეგ მასალების შესყიდვის დოკუმენტაციებით, სატრანსპორტო მომსახურებაზე გადახდებით და მუშა ხელზე ხელფასების გაცემის უწყისების მიხედვით ფაქტიურად დახარჯული თანხის განსაზღვრა).