შპს გეგმა - ხარჯთაღრიცხვა, ფორმა 2, კონსტრუქცია, არქიტექტურა

      - ხარჯთაღრიცხვა -
  • სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. (1. ხარჯთაღრიცხვის შედგენა დეფექტური აქტის მიხედვით; 2. სპეციფიკაციის მიხედვით მოცულობათა უწყისის შედგენა და შესაბამისი ხარჯთაღრიცხვის მომზადება რესურსული მოთოდით;).
  • სატენდერო ხარჯთაღრიცხვის განფასება და სხვა შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადება ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად.
  • სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში, თავდაპირველი ხარჯთაღრიცხვისგან განსხვავებული სამუშაოს განფასება (ახალი პოზიცია).
  • ფასწარმოქმნის ადეკვატურობისათვის ხარჯთაღრიცხვის რესურსული მეთოდით ჩაშლა.
      - ფორმა 2 -
  • ფორმა 2-ის შედგენა საბოლოო ან ეტაპობრივი შესრულების შემთხვევაში. (საჭიროების შემთხვევაში: ობიექტის დეტალური აზომვა ფორმა 2-ის შესადგენად).
  • ხარჯთაღრიცხვის ცვლილებისათვის ობიექტის დეტალური აზომვა და შესაბამისი კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვის მომზადება (თანხის მაქსიმალურად ასათვისებლად).
  • ფორმა 2-ის შედგენა მასალების ჩამოსაწერად და ქონების შესაფასებლად. (მაგ: აშენებული ობიექტის აზომვა და შემდეგ მასალების შესყიდვის დოკუმენტაციებით, სატრანსპორტო მომსახურებაზე გადახდებით და მუშა ხელზე ხელფასების გაცემის უწყისების მიხედვით ფაქტიურად დახარჯული თანხის განსაზღვრა).
      - კონსტრუქცია -
  • კონსტრუქციული პროექტის მომზადება (ანგარიში და ნახაზების შედგენა).
      - არქიტექტურა -
  • არქიტექტურული და კონსტრუქციული ნახაზების მომზადება.
  • აზომვითი ნახაზების მომზადება